Наука

Наукова робота є одним з пріоритетних напрямів діяльності Харківського інституту медицини та біомедичних наук.

ПЗВО ХІМБН пишається науково-педагогічними кадрами. Тут працюють, 13 докторів наук та 26 кандидати наук. Потужний кадровий науковий потенціал та матеріально – технічна база дозволяють здійснювати науково-дослідницьку роботу на високому рівні.

Тематика робіт включає фундаментальні та прикладні дослідження з найважливіших напрямів медичної та фармацевтичної науки. До наукової роботи активно залучається талановита молодь – студенти.

На теперішній час основними напрямами наукових досліджень ПЗВО «Харківського інституту медицини та біомедичних наук» є:

• експериментальне і клінічне обґрунтування механізмів дії біологічно-активних речовин, фізичних та інформаційних факторів;

• розробка комплексних схем лікування актуальних соматичних захворювань з використанням засобів народної та нетрадиційної медицини;

• розробка та впровадження методів діагностики та лікування захворювань органу зору судинно-ендокринного генезу;

• прогностичні аспекти моделювання лікарських засобів із заданими властивостями;

• оптимізація діагностики та лікування цукрового діабету, хірургічна профілактика його ускладнень;

• підвищення ефективності ортопедичного та ортодонтичного лікування хворих з дефектами зубів, зубних рядів, аномаліями та деформаціями зубощелепного апарату;

• патогенетичне обґрунтування застосування сучасних методів діагностики, особливостей клінічного перебігу і лікування пухлин та пухолиноподібних захворювань;

• оцінка ризику виникнення, визначення особливостей патогенезу, клініки, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у дітей із різною соматичною патологією;

• формування національних і загальнолюдських цінностей у студентів медичних і фармацевтичних навчальних закладів.

Значна увага приділяється становленню та розвитку наукових шкіл таких, як офтальмологія, акушерство та гінекологія, внутрішні хвороби, хірургія, ортодонтія, терапевтична, стоматологія, стоматологія, фармацевтична хімія та фармакогнозія, народна медицина. Наукові школи відомі за межами України.

Результати наукової діяльності упроваджуються в навчальний процес, а також використовуються при написанні підручників, посібників, монографій, наукових статей, тез, доповідей, кандидатських і докторських дисертацій, апробуються на наукових та науково-практичних конференціях, круглих столах, дискусійних клубах, симпозіумах, семінарах-практикумах.

За останні 4 роки видано 10 навчальних посібників та підручників, із них 7 з грифом МОЗ та МОН України, 13 монографій, отримано патентів та подано заявок на винаходи – 12, опубліковано понад 140 наукових статей, із них у фахових журналах та тих, що включені до наукометричних баз – 38.

Вчені інституту приймали участь у наукових конференціях, симпозіумах в Україні і за її межами, в тому числі, з проблем народної та нетрадиційної медицини. Опубліковано 136 тезів конференцій, з’їздів, конгресів та ін.

Щорічно проводяться науково-практичні конференції, присвячені проблемам сучасних технологій навчання та виховання майбутніх лікарів, фітотерапії, офтальмології, вакцинопрофілактики, психотерапії.

В Інституті створене та функціонує Наукове товариство молодих вчених.

Виконання наукових досліджень здійснюється у тісній співпраці з Державним фармакологічним центром МОЗ України. Всесвітньою організацією охорони здоров’я ООН з фітотерапії, з професійними асоціаціями та іншими закладами національного та міжнародного рівня.

04.08.2021
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнері